TAJAAJILOOTA KENNAMAN

https://bisidimoawwadayclinic.atlassian.net/wiki/x/D4AD

Kilinikni Bisidimoo Awwadaay dhibeewwanii fi gaaffii fayyaa hawwaasinni keenya qabu hundaaf furmaata ta’uuf sa’aa 24 qophiidha

KAL’OO BAREEDAA QABAACHUUF

Furmaatinni KILINIKA BISIDIMOO AWWADAAY

 1. Dhibee Kal’oo hundaa
  • Roobbii gosa hundaa
   • Roobbii mataa- forofor
   • Roobbii qaamaa
   • Roobbii fuulaa/mallaa
   • Roobbii Harkaa
   • Roobbiii Qeensaa
   • Roobbii Miillaa
   • Roobbii Areedaa
   • Roobbii Bobaa fi Kofaa
  • Alarjii gosa hundaa
   • Alarjii daa’imman dhalattuu
    • Qaamaarratti waan bahu hundaa
    • mataa irratti waan bahu hundaa
   • Alarjii ijoollee
    • Qaamaa hooksisuu
    • Goggoginsa Kal’oo
    • Addaachuu/Daalachaahuu qaamaa
    • Dhibee Kal’oo ijoollee Kan biroo
   • Alarjii nama guddaa
    • Alarjii Fuulaa
    • Alarjii harmaa
    • Alarjii bobaa
    • Alarjii kofaa
    • Alarjii qaama saalaa
    • Alarjii qaamaa
  • Dhibee Kal’oo baakteeriyaan dhufu
   • Impetigo
   • Cellulitus
   • Curbuncles

DHIBEE KEESSAA

Ispeeshaalistii dhibee keessan

 1. Dhibeee Sombaa/Dhibee Sirna Argansuu
  • Wal’aansa Aasmii (Asthma)
  • Wal’aansa Qufaa gosa hundaa
  • Wal’aansa Infeekshinii sombaa
  • Wal’aansa Saayinasii
  • Dhibee Sirna Argansuu kan biroo
 2. Dhibee Onnee
  • Ciccituu hafuuraa
  • Dhiitaahuu qaamaa, miillaa, garaa
  • Dhibee onnee gosa hundaa
 3. Dhibee Garaa, Mar’immaanii fi Tiruu
  • Madaahuu afaanii, hidhii, arrabaa fi qoonqoo
  • Rakkoo liqimsituu
  • Madaahuu Qochumaa, Mar’immaanii, Hudduu
  • Buroo
  • Dhibee TIRUU fi HADHOOFTUU
  • Garaa yaasuu
  • Rakkoo nyaata waliin wal-qabatu
 4. Dhibee KALEE
  • Dhibee kalee gosa hundaa
 5. Dhibee Hormoonii
  • Dhibee sukkaaraa
  • Dhibee Odoo
  • Dhibee hurka qaamaa
 6. Dhibee Dhukaa
  • Dhukkubbii dhukaa gosa hundaa
  • Dhiitahuu buusaa/dhukaa
  • Rakkoo Jilbaa
  • Rakkoo Qubaa, Koronno, Lafee dugdaa
 7. Dhibee Neervii
  • Laaffachuu qaamaa
  • Dhukkubbii qaamaa, dugdaa, harkaa
  • Rakkoo Udaan ykn fincaan qabachuu
  • Istirookii
  • Rakkoo gurraa
  • Rakkoo ijaa

DHIBEE GADAMEESSAA FI WAL’AANSA ULFAA

 1. DHIBEE GADAMEESSAA
  • Rakkoo xurii
   • Baayy’achuu xurii
   • Xiqqaachuu Xurii
   • Yeroo isaa eegee kan hin dhufne
   • Dhukkubbii yeroo xuriin dhufuu
  • Rakkoo wal-quunnamtii
   • Dhukkubbii yeroo wal-quunnamtii
   • Dhiiguu yeroo wal-quunnamtii
   • Rakkoo wal-quunnamtii kan biroo
  • Rakkoo Dhala
   • Garaatti qabaachuu da’abuu
   • Erga qabatee bahuu
 2. ULFA
  • WAL’AANSA BAHUU ULFAA
   • Baasuu ulfaa seeraan eeyyaman
   • Wal’aansa ulfa ofiin bahee
  • Hordoffii Ulfaa
   • Kompiitera/Ultrasound
   • Kittibaataa fi Dawwaalee
    • Teetanasii
    • Dawwaalee dhiiga deebisan
     • Fooleetii
     • Dhayreenii/Iron
   • Wal’aansa yeroo ulfaa barbaachisan hundaa
 3. DAHUMSA
  • Deessisuu
   • Baqaqsanii deessisuu
   • Deessisuu kallattiinii
  • Hordoffii dahumsaa boodaa

BAQAQSANII WAL’AANUU XIXIQQAA

 1. KALLADOO
  • Kalladoo gosa hundaa
  • Kal’oo keessaan mucucaachuu qaama keessaa sirreessuu
 2. WAL’AANSA MADAA
  • Malaa baasuu fi wal’aanuu
  • Madaa gosa hundaa
 3. WAL’AANSA CABAA
  • Cabinsa bakkatti deebisuu
  • Jeessoo Hodhuu
  • Rakkoo cabinsaan wal-qabatee dhufu wal’aanuu
   • Madaahuu
   • Akkamaleetti fayyuu

FIIZIHOOTERAAPPII/SHUKKUUMMAA

 1. Ogeessota muuxanoo yeroo dheeraa qabaniin
 2. Meeshaa Ammayyaan
 3. Furmaata
  • Qabbanaa
   • Dhukkubbii qaamaa, harkaa, miillaa, dugdaa kkf
  • Neervii
   • Hadooddii qaamaa
   • Laaffachuu qaamaa
   • Jallachuu afaanii